Dret civil

Dret civil

FAMÍLIA

Tramitem separacions, divorcis i nul·litats matrimonials, així com l’atribució de la guarda i custòdia de fills menors, abonament de pensió d’aliments i pensió compensatòria, ja sigui de parelles de fet com de matrimonis. Atès que les relacions familiars i/o econòmiques varien al llarg del temps, tramitem modificacions de mesures definitives derivades de sentències judicials (augment, disminució o extinció de pensions d’aliments o compensatòries, modificació de guarda i custòdia, ús del domicili familiar, extinció de la pàtria potestat, etc.) Confeccionem capitulacions matrimonials.
En el supòsit d’impagament de qualsevol tipus de pensió fixada mitjançant sentència judicial, instem execucions en reclamació dels imports deguts. Així mateix, gestionem procediments judicials d’extinció del condomini en supòsits d’adjudicació a un dels copropietaris de l’immoble que va constituir domicili familiar.

SUCCESSIONS

Realitzem un assessorament previ en la redacció del seu testament i la gestió integral de tots els tràmits necessaris per acceptar l’herència (sol·licitud de certificat de defunció, certificat d’actes d’últimes voluntats i assegurances, còpia autèntica del testament), així com la confecció i presentació de l’Impost de Successions i Donacions procurant un estalvi per al client en el seu pagament.

Actuem en partició d’herències, tant de mutu acord com per la via judicial i li assessorem si és vosté legitimari a l’hora d’avaluar i acceptar la porció de legítima que li correspongui, i en el cas que, en la seva posició d’hereu, hagi d’abonar la legítima legal, tramitem l’abonament de la mateixa de forma amistosa o judicial. Així mateix, tramitem la consolidació del condomini en el cas que l’usdefruit hagi estat cedit a una persona diferent del propietari.

OBLIGACIONS I CONTRACTES

Assessorem i revisem contractes realitzats per tercers. Redactem i confeccionem contractes, prèvia negociació amb les parts, en cas necessari. Instem procediments judicials sobre compliment, rescissió o nul·litat de contractes.

Intervenim en reclamacions de quantitat, en primer lloc de forma extrajudicial, i posteriorment en seu judicial a través dels procediments ordinaris, judicis verbals, processos monitoris i judicis canviaris, així com en procediments d’execució i embargament de béns. Realitzem esbrinaments patrimonials dels deutors.

Atenent a la complexitat dels termes utilitzats en els contractes bancaris i la seva dificultat de comprensió, realitzem un assessorament previ, instant, si s’escau, les actuacions extrajudicials i judicials necessàries en defensa dels interessos del client. Formalitzem impugnacions judicials en matèria de consumidors i usuaris.

El dret d’aprofitament per torn de béns immobles d’ús turístic, o habitualment conegut com multipropietat, constitueix una font de conflictes des de fa dècades. Podem ajudar-li en l’extinció de l’obligació adquirida instant els procediments de resolució o nul·litat que corresponguin.

Intervenim en assumptes relatius a contractes d’arrendaments d’obra i serveis, compravendes, permutes, censos, mandats, préstecs, dipòsits, fiances i altres contractes de caràcter civil.

ARRENDAMENTS

El nostre àmbit d’actuació comprèn tant els arrendaments urbans, ja siguin habitatges o locals de negoci, com els arrendaments rústics.

Revisem i li assessorem sobre el seu contracte de lloguer. Redactem nous contractes adaptats a la legislació vigent i a les seves necessitats. Intervenim en qualsevol classe de conflicte entre arrendador i arrendatari, assessorant-los sobre els seus drets i obligacions (realització d’obres, repercussió de les despeses de l’habitatge, activitats molestes i insalubres, etc.) En cas necessari, instem procediments judicials de desnonament amb motiu d’impagament de rendes, finalització del termini contractual i, en general, per incompliment de les obligacions de l’arrendatari. Així mateix, es realitzen les actuacions necessàries contra l’incompliment de les obligacions de l’arrendador.

RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

Reclamem indemnitzacions derivades de responsabilitat civil extracontractual, valorant els danys i perjudicis derivats d’accions o omissions causades pels responsables d’un centre docent, els amos d’animals, els pares en supòsits de danys causats pels seus fills a tercers o bé de les empreses per danys causats pels seus empleats o dels propietaris d’edificis que causen perjudicis als vianants o edificis confrontants. Per a aquesta valoració, comptem amb un equip de col·laboradors que periten i avaluen econòmicament els perjudicis causats.

PROPIETAT HORITZONTAL

Assessorem a Comunitats de Propietaris i/o veïns en qüestions relatives a la instal·lació de nous serveis (ascensors, supressió de barreres arquitectòniques, serveis de telecomunicacions) i els quorums necessaris per a l’aprovació de derrames extraordinàries en execució dels acords relatius a aquesta instal·lació. Essent coneixedors de la conflictivitat que genera entre els veïns l’incompliment dels acords adoptats en juntes generals ordinàries i/o extraordinàries, instem procediments en reclamació de deutes derivats de l’impagament de quotes ordinàries i/o extraordinàries per tal d’obtenir l’efectiu abonament de les quantitats pendents o bé l’embargament de l’immoble propietat del deutor.

INCAPACITACIÓ JUDICIAL

Conscients de l’envelliment de la població derivada de qüestions demogràfiques i l’augment de l’esperança de vida i, per tant, de l’aparició de malalties degeneratives que comporten la impossibilitat dels nostres majors de governar-se per si mateixos, i amb la intenció d’evitar que aquestes limitacions els perjudiquin a nivell personal i/o patrimonial, instem procediments judicials d’incapacitació, amb la finalitat d’aconseguir el nomenament de tutor o curador que vetlli pels interessos del malalt. En el mateix sentit, tramitem procediments judicials encaminats al nomenament de tutor en supòsits de menors desemparats.

Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR